Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Οι τομείς αρμοδιοτήτων των νέων Αντιδημάρχων

Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Αρβανίτης

α) από την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών το Τμήμα Σχολικής Μέριμνας


β) από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων την αρμοδιότητα της μέριμνας και του ελέγχου της κατάστασης των σχολικών κτιρίων, της καταγραφής των τυχόν ζημιών, την αξιολόγηση, τον Προγραμματισμό και την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων αυτών με οποιοδήποτε τρόπο


γ) τη γενική εποπτεία και συντονισμό των θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου


δ) την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους

Αντιδήμαρχος Αναστάσιος Θεοδωράκος

α) την Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας


β) από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και από το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών που αφορά τους Αλλοδαπούς


γ) την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους


δ) την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των διευθύνσεών του.


Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Λύκοςα) τη Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας


β) από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την αρμοδιότητα για τα έργα που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ονοματοθεσίες και αριθμήσεις οδών


γ) Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής


δ) Το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας,


ε) την τέλεση Πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους


στ) την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Διευθύνσεών του.

Αντιδήμαρχος Βασίλης Λώλοςα) την Διεύθυνση Καθαριότητας,


β) την Διεύθυνση Επιμέλειας Πρασίνου – Παιδικών χαρών,


γ) την Διεύθυνση Μηχανολογικού,


δ) από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος το Τμήμα ανακύκλωσης,


ε) τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο Ιατρείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας,


στ) την αρμοδιότητα υπογραφής των Αποφάσεων πάσης φύσεως δαπανών (πράξεις ανάθεσης προμηθειών - υπηρεσιών και διενέργειας διαγωνισμών – συμφωνητικών ), των διευθύνσεών του,


ζ) την έγκριση των άδειών των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των εργαζομένων των ανωτέρω Διευθ/σεων, Τμημάτων και Γραφείων, την ανάκληση αυτών, την υπογραφή των αιτήσεων για χορήγηση αδειών, βεβαιώσεων παρουσιών και απουσιών, νυχτερινά, υπερωρίες κ.λ.π. και ότι άλλο σχετικό με το προσωπικό των ανωτέρω Διευθύνσεων.


η) την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους,


θ) την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των διευθύνσεών του


Αντιδήμαρχος Βασίλης Μπέτσης
α) Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων, την αρμοδιότητα των Έργων οδοποιίας, κατασκευής οδών και ασφαλτοταπήτων και το Ηλεκτρολογικό Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,


β) την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους,


γ) την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των διευθύνσεών του.


Αντιδήμαρχος Αλέξης Σταυρούλιας
α) την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, εκτός του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου,


β) την υπογραφή εντολής διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής και των συναφών χρηματικών ενταλμάτων,


γ) την υπογραφή των Εκθέσεων Δαπανών όλων των Υπηρεσιών του Δήμου,


δ) την υπογραφή των πάσης φύσεως χρηματικών ενταλμάτων, που αφορούν στο σύνολο των Δημοτικών Υπηρεσιών,


ε) την υπογραφή των πάσης φύσεως αδειών που εκδίδονται από το Τμήμα Αδειών Καταστημάτων & Θεαμάτων του Δήμου, καθώς και των πράξεων & εγγράφων που σχετίζονται με την λειτουργία του τμήματος αυτού,


στ) την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους,


ζ) την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των διευθύνσεών του.


Αντιδήμαρχος Μαίρη Τσιώτα - Μάρκου
α) την Διεύθυνση Προγραμματισμού,


β) από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος το Τμήμα Μελέτης Σχεδιασμού και Υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων,


γ) από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών το Τμήμα Εκτέλεσης και Συντήρησης έργων με Αυτεπιστασία και το Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων, εκτός των:


i. Έργων οδοποιίας, κατασκευής οδών και ασφαλτοταπήτων,


ii. Έργων που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ονοματοθεσίες και αριθμήσεις οδών,


δ) την αρμοδιότητα για τη χάραξη σχεδιασμού και συντονισμού της Πολιτιστικής Πολιτικής του Δήμου,


ε) την εποπτεία, συντονισμό και καθοδήγηση των ενεργειών του Νομικού Προσώπου «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Περιστερίου» και της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου «Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π»,


στ) την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους,


ζ) την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,


η) την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των διευθύνσεών της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: